First name: Larry
Last name: Sleznikow
E-mail: sleznikowl@cityoflacrosse.org
Web site: http://www.cityoflacrosse.org/councilmembers
Notes: Council Member District 04